Månad: september 2015

Miljöprövningar

Vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda föresatser….

Bild Bullergränser

Miljöbalkens uppbyggnad innebär lite förenklat, att om någon får tillstånd att bygga ett hus bredvid en skjutbana som legat där i 100år, så kan husägarna när huset är byggt omedelbart kräva att skjutningarna stoppas därför att det bullrar. Eller som inne vid K1 där man gav ok till att bygga hus vid Erik Dahlberggatan 71 Där dom nya bostadsrättsägarna omedelbart tackade för vänligheten genom att inleda en process om att få bort hästarna från stallen p.g.a. lukten.Det är något som husägare och kommuner som vill bygga nytt eller bygga ut och ligger i närheten av skjutfält eller flygfält får lida för, eftersom att tillåta en byggnation  gör att verksamheten senare kan stoppas.

Hur löser man detta? Jo genom att införa något som skulle kunna heta miljöservitut Servitut är ett juridiskt begrepp som kan t.ex. reglera rättigheter mellan två fastigheter.

Ett miljöservitut skulle kunna konstrueras så att när en miljöprövning är gjord för en flygplats eller ett skjutfält så måste en fastighet där man bygger nytt/ut eller säljer, belastas med ett ”miljöservitut” Som praktisk innebär att vid en framtida försäljning måste säljare uppge att det finns ett miljöservitut, precis som man måste uppge väg eller ledningsservitut. Det gör att köparen vet att han aldrig kan klaga mot den befintliga verksamheten. Genom att dessutom i lagtexten skriva att servitutet inte gäller vid väsentlig förändring av verksamheten, säkrar man att det inte går att bygga en bygga en tredje landningsbana utan att miljöpröva på nytt. Men å andra sidan kan inte fastighetsägare okynnesklaga vid mindre förändringar som t.ex. modernisering av befintliga skjutbanor

Så vad behöver vår Riksdag göra?

Införa begreppet och bestämmelser för Miljöservitut i antingen Jordabalken eller Miljöbalken, hur svårt kan det vara? Det hjälper husägare att kunna bygga på sina tomter och gör att FM inte behöver framstå som den elaka stoppklossen.

Inför även en skrivning som gör att befintliga ”historiska” övningsplatser som är av riksintresse kan få tillstånd direkt av regeringen för sin verksamhet så att lokala intressen inte kan överklaga in absurdum.

Länkar

Tofta Skjutfält

Militären stoppar villasatsning

Försvaret stoppar bygge av bostäder

Försvarsmakten stoppar utbyggnad

Annonser

Polisinsatser vid extraordinära händelse

Polismyndigheten är de som svarar för den allmänna ordningens upprätthållande och ingriper vid behov mot lagstridig verksamhet. Polisen är uppbyggd och anpassad för tjänst under normala förhållanden, hos polisen finns det enheter som Piketer och Nationella insatsstyrkan som är bättre utrustade och utbildade för olika typer av svårare händelser som gisslansituationer, terrorism och inbrytningar. Problemet är att dom är relativt få.

göteborgskravallerna
Bild Larseric Lindén GP

Även vid större demonstrationer, idrottsevenemang eller liknande när man behöver kraftsamla, måste man ta poliser från sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket går ut över verksamheten då personalen inte kan arbeta som planerat. Detta genererar även övertid eller kompledigt som skapar mer frånvaro eller kostnader. Man får heller inte glömma den psykosociala biten som påverkas av stora övertidsuttag och indragna lediga dagar.

Tidigare fanns en Civilförsvarspolis/beredskapspolis men huvuduppgiften var ursprungligen att ersätta dom poliser som i krig kallades in på sina militära krigsplaceringar. Senare skapades en särskild beredskapspolis som skulle kunna sättas in i fred vid extraordinära händelser

Tidigare hade huvuddelen av Poliserna militär grundutbildning, eller fått genomgå en kortutbildning i militära färdigheter som t.ex. NBC skydd, stridsskjutning mm, och de som inte hade militär krigsplacering skulle i krig få ut förstärkningsvapen, hjälm och skyddsmask M/T

Allvarligare hot där polisen generellt saknar utbildning och/eller resurser idag är:

  • Terrorism
  • Utomstatliga terrorkommandon
  • Större våldsamma upplopp
  • Gröna män (dolt uppträdande utländska specialförband)
  • Vid krigsliknade förhållanden (öppet uppträdande utländska specialförband)
  • I krig uppträdande utländska terror och sabotageförband

Man kan diskutera om terrorism och upplopp hör hemma här men där ser jag det som en resursfråga och inte en utbildning/utrustnings fråga.

FotbollskravallBild
Bild från nyheter24.se

I utlandet finns det olika sätt att möta detta, man kan använda militära resurser som Nationalgardet, paramilitära enheter som Koninklijke Marechaussee, Gendarmeriet, Carabinieri mm eller olika typer av polisförband som Bereitschaftspolizei och även olika typer av frivilliga poliser som Constabulary som kan frigöra polisresurser genom att överta lokala polisuppgifter

I detta ligger även frågan om hur man utbildare polisrekryter där vi å ena sidan kan utbilda dom förlagda i kaserner enligt militärt mönster eller som i Sverige göra det till en civil högskoleutbildning.

1, Paramilitära enheter

Vi skulle kunna ge försvarsmakten uppdraget att sätta upp 4 militärpolisbataljoner som tilldelas ett antal uppgifter förutom stöd till polismyndigheten som t.ex. skydd av Flygplatser, Kärnkraftverk eller säkerställa polisiär närvaro i mindre orter. Frågan är dock om det är en uppgift som FM ska syssla med när all kraft behöver sättas på återuppbyggnad

Eller skapa en en egen myndighet ”Paramilitärpolismyndigheten” där man lägger in kustbevakning, gränspolis, militärpolis under en hatt vilket definitivt skulle ha sina fördelar men även leda till revirpinkeri och budget och resursstrider.

Paramilitära enheter löser dock inte problemet med avsaknad av viss militär utbildning

Hundertschaft
Hundertschaft Bild från polizei.nrw.de

2, Beredskapsenheter

Alternativet är att man sätter upp polisiära beredskapsförband som möjliggör kraftsamling utan att utarma dom lokala distrikten. Det lättaste sättet är att man ställer krav på att man efter examen från polisutbildningen skall tjänstgöra 15 månader vid en beredskapsenhet innan man kan få en fast tjänst vid ett polisområde. Det skulle motsvara ca 600-700 Poliser gripbara för insatser vid t.ex. Fotbollsderbyn, eftersök och demonstrationer eller bevakning av skyddsobjekt

För att ha en patrull igång dygnet runt 7 dagar i veckan krävs som tumregel 10-12 personer om man räknar in semestrar mm. Genom att man inte har något krav på 24/7 patrullering kan man planlägga på ett helt annat sätt och kan man koncentrera 6 patrullers tjänst på en helg ( Ja det är en förenklad bild ). Men genom att beredskapsenheterna i sin normala tjänst inte skulle lyda under den lokala Polischefen undviker man att enheterna ”Vattnas ur” genom insats i den normala polistjänsten för t.ex. vakanslösning.

Det skulle innebära att bortsett från händelser där beredskapsenheter förstärker den lokala polisen kan dom användas för att öka polisnärvaron vid ”Hotspots” i både tid och plats och genomföra större insatser antingen rutinmässigt eller som reaktion på polisunderättelser

Men nackdelen är att man som tjänstgörande på en beredskapsenhet skulle få mycket tjänstgöring på på helger och på obekväm tid och liten möjlighet längre sammanhållen semester vilket man skulle kunna kompensera med att dom sista 4-5 veckorna skulle vara vikta för att ta ut kompledighet och sparad semester, det och ett beredskapstillägg samt faktumet att det är för en begränsad tid skulle betyda att det inte skulle upplevas som för betungande.

Ytterligare ett problem är att Polisområdena under 1 år inte skulle få några nyanställda vilket skulle öka belastningen på på de som är i tjänst, men skulle efter 1-2 år minska belastningen .

3, Utbildning

För att säkerställa att Poliserna har en relevant utbildning som motsvarar gruppsstrid och NBC skydd kan man fastställa att Militär grundutbildning ger förtur till polisutbildningen (under förutsättning att övriga krav är uppfyllda) Man kan även ha det som en del i polisutbildningen att man skall genomföra GMU (Grundläggande militär utbildning) inom Försvarsmakten ram, på det sättet löste man förr problemet men kvinnor och män som inte gjort Värnplikten.

Eller så utnyttjar man de första 5 veckorna av tjänstgöringen för att genomföra utbildningen och vinner därmed en utökad gruppkänsla innan man går in i skarp tjänst

4 Organisation och Utrustning

Man skulle kunna ha en organisation som ser ut som följande:

5 Poliskompanier fördelade på:
Skåne
Göteborgsområdet
Jönköping
Stockholm Syd
Stockholm Nord

6 Polisplutoner fördelade på:
Kiruna
Luleå
Umeå
Östersund
Sundsvall
Falun

Utrustning förutom normal polisutrustning för förstärkning vid behov:
AK5C med ett antal granattillsatser
Pansarskott m86
Tung skyddsväst/stridsväst och Hjälm
NBC Skyddsutrustning
Lätt Sovsäck+Liggunderlag+Rygga+Kokkärl+Torrskaffning (för tre dygn)

Samt ett antal skyddade fordon per enhet som t.ex. Terrängbil 16 (Galten) eller liknade för att medge att en piketgrupp per enhet kan åka skyddat

Polisen pansarbil

En gammal klassiker

Kriminella och Handgranater

10 handgranater har sprängts i Malmö och en har kastats mot en Polisbil och reaktionerna från press och politiker har varit måttliga, kanske för att inga dödsoffer har krävts. Inte heller medelsvensson reagerar, dels är dom nog avtrubbade efter ständiga sprängningar och så länge inte media belyser dom verkliga riskerna förstår dom inte faran.

Men nu har SVT och Press möjligheten att förstå konsekvensen av en kastad handgranat i en folkmängd, det kan vara mot en demonstration, mot en krogkö eller mot en poliskedja och förmedla det till sina läsare/tittare

M75

Vi har facit efter den kastade handgranaten i Kiev, 3 döda och ett hundratal skadade. Vad jag kan se på bilderna hade poliserna skyddsvästar på sig och dom flesta kan räkna ut effekten av en splitterhandgranat i en oskyddad folkmängd, jag skulle inte heller vilja vara första ambulans på plats i en storskadeplats med t.ex. berusade och arga människor.

Vad händer om en extremist eller någon som Mangs får tag i en handgranat?

Polisbuss Splitter

Videos från attentatet i Kiev

Varning närbild på skadade