Månad: februari 2018

Danska Armén

När man började omstrukturera det Danska försvaret år 2000, var tanken att man inom ramen för en fördelningsstab med två brigader och understödsförband, skulle kunna sätta upp tre Bataljonsstridsgrupper som kunde roteras i internationell insats. Man skulle även med lång förvarning kunna sätta upp en brigad för insats och övriga förmågor skulle dimensioneras för att understödja bataljonsstridsgrupperna. En del förmågor avvecklades som luftvärn. Den ena brigaden skulle bestå av fast anställd personal och man bibehöll sitt system med frivillig värnplikt och vid behov pliktinkallelse.

I övrigt reducerade man till:

 • Tjänstegrenscentrum för Artilleri
 • Trängregemente
 • Signalregemente
 • Spaningsbataljon
 • Underrättelsecentrum (2014)

Med uppgift att stödja internationella insatser och bataljonsstridsgrupperna, förutom ovan nämnda finns det Jägarsoldater, MP mm. För att säkerställa möjligheten att växa vid behov behöll man även tre kaderorganiserade bataljoner, förutom utbildningsbataljonerna och de enheter som ingår i högvakt.

Man bygger på värnpliktiga som i första hand tas ut frivilligt och övriga lottas in. Efter genomförd grundutbildning, HBU 4 månader (hærens basisuddannelse) har man möjlighet att välja någon form av anställning, där man får genomgå HRU 8 månader (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse). Man kan då bli fast anställd soldat eller ”rådighedspersonel” med ett reaktionsstyrkekontrakt (GSS-T)

Utöver detta har man Arméhemvärnet som består av ca 36 000 man och Lokalförsvarsområden (FO) som mobiliserar en Infanteribataljon. Dom består av värnpliktiga som genomfört utbildning (HBU/HRU) dom senaste tre åren och hemvärn. Styrkan består av total ca 20 000 man, men övas inte fredstid.

Fredsorganisationen speglar inte krigsorganisationen då regementen ingående i dom båda brigaderna har fast anställda, tidvis anställda och värnpliktiga under utbildning i sina bataljoner. Det är inte heller enbart dom enheterna med fastanställda som står för utlandsmissioner utan även kaderorganiserade och utbildningskompanier sätter upp enheter för utlandsinsats, troligen för att minska belastningen då det enbart finns 14 stridande kompanier i organisationen.

Materiellt sett har man tex:

 • 20 120mm Grk
 • 15 120mm Grk (Cardom beställd för Pirahnas)
 • 12 M109 Haubitz
 • 15 155mm Ceasar beställda som ersättning för M109
 • 45 CV9035
 • 57 Leopard 2 A5 varav 44 ska renoveras till 2A7 (Behov av minst 70 för ny org)
 • 257 M/113 G3
 • 96 PIRANHA III C
 • 309 PIRANHA 5 ska anskaffas som ersättning för M/113 mfl
 • 84 MOWAG Eagle IV
 • 29 MOWAG DURO III P
 • 36 MOWAG Eagle V (Levereras 2018-2019)
 • 24 Lv robot Stinger (I Malpåse)

Den nya försvarsuppgörelsen innebär för Arméns del en ökad betoning på nationellt och NATO försvar och innebär återtagande av olika förmågor och en faktisk utökning av numerären. Budgeten ökas från 1,17% av BNP till 1,3% 2023. I siffror ökar det med 800 Miljoner DKK under 2018 och stegras till 4.8 Miljarder 2023, som motsvarar en 20% stigning mot idag. Samtidigt ålägger man försvaret ett besparingsprogram för att frigöra pengar till reformerna, så 2018-19 kommer att bli magra år.

forsvarsbudgettet

1a Brigaden, Armens Internationella Center med stab i Haderslev kommer att byggas ut till en komplett, insatsbar brigad. Brigaden utför normalt uppdragsinriktad utbildning av de Bataljonsstridsgrupper som armén sänder till internationella uppdrag. Den ska främst bemannas med professionella soldater från dom stående enheterna, men upp till 1000 reservister beräknas kunna ingå i styrkan på 4000man.

Brigaden kommer att bestå av dom tre stående Bataljonerna och tillföras Art, Ing och Trängbataljoner och bl.a. underättelseförband. Den förväntas vara fullt fungerande med både luftvärn och underrättelsekapacitet runt 2022 och stå till NATOs förfogande. Det finns uppgifter att den tänkta organisationen ska se ut så här

Fördelningsstaben (Danske Division) är fredsmässigt ett kompetenscentrum ansvarigt för bl.a. utbildning av brigader, övningar och doktrin och har ett tätt samarbete med dom Baltiska brigaderna. Staben kommer att slås ihop med Arméstaben och försvinner därmed som egen myndighet. Stabsmedlemmarna flyttas till NATO Multinational Division Nort med placering Karup i Jylland og i Adazi i Lettland. Det innebär att Divisionen blir Danskledd

Som en del i Försvarsbeslutet 2018-2023 har man beslutat om förstärkningar enligt punktlistan:

 • En ny lätt infanteribataljon i Haderslev om ca 500 man
 • Artilleriregementet uppstår som egen myndighet igen
 • Artilleribataljonen får ett 3je batteri
 • Ett luftvärnskompani sätts upp igen
 • En tredje stridsvagnsskvadron sätts upp
 • Spaningsbataljon kommer att utökas till tre skvadroner
 • Kgl Livgardet får ett fjärde vaktlag för att kunna stödja Polisen vid terrorangrepp
 • Pansarvärnsförmåga återtas (TOW avvecklades 2010)
 • UAV (Drönare) kommer att tillföras
 • Utrustning för elektronisk krigföring tillförs
 • Ingenjörs materiel anskaffas (bl.a. Tung Bromtrl)
 • Jægerkorpset og Frømandskorpset utökas med 50%, på sikt ska dom fördubblas
 • Antalet VPL ökas med 500 per år
 • Ett mobiliseringskompani med Vpl tillförs dom tre stående bataljonerna

Tillförseln av Mobiliseringskompanier innebär att för första gången sen 2004 kommer man att krigsplacera Vpl ur personalreserven i förbanden och man skriver att det kan komma att tillföras fler kompanier under förutsättning att Mtrl och utrustning tillförs.

Fredsorganisationsschemat för brigaderna nedan är inte heltäckande och att det finns förändringar i utrustningen, tex fördelningen av CV90 i kompanierna. Livgardet har tex en extra utbildningsbataljon som enbart utbildar högvaktssoldater.

Uppsättningen av den nya NATO -brigaden kommer att medföra organisationsförändringar och ändrade uppgifter. Det tillkommer även ett mobiliseringskompani  per bataljon i framtiden.

13/SFR Slesvigske Fodregiment i Haderslev som sätts upp igen kommer att ingå i 2 brigaden som en lätt (HKP) luftburen resurs, för nationella, internationella eller NATO insatser.
III/GHR Spaningsbataljon på Bornholm kommer att flyttas organisatoriskt, troligen till 2 Brigaden.
1/JDR och V/JDR Flyttas 2019 till 2 Brigaden

Vilka fler ändringar som kommer, får vi se nästa år så skissen nedan är redan nu överspelad

Danske Division

Danska militära förkortningar

https://www.regeringen.dk/nyheder/forsvarsforlig-2018/

https://www.hod.dk/nyheder/brigade-bliver-til-virkelighed/

https://www.dr.dk/nyheder/politik/44-kampvogne-skal-moderniseres-koster-mindst-829-millioner-mere-end-forventet

Multinationalt Divisionshovedkvarter i Baltikum

Den littauiske Griffin Brigade knyttes til Danske Division

Uppdaterat 20118-12-08

danske soldater

Annonser