Motståndskraft – Sjukvården i krig

Texten bygger på rapporten ”Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” vill man läsa den i sin helhet finns länken längst ner

Antalet skadade eller döda vid ett begränsat väpnat angrepp mot södra Sverige under en tolvdagarsperiod skulle kunna uppgå till sammanlagt ca 11 000 personer. En krigssituation som pågår under ett antal veckor och på flera platser i landet kunna ge förluster på ca 20000–30 000 döda och skadade, enligt olika beräkningar

Under normal verksamhet utan externa påfrestningar ligger den civila sjukvården ofta på eller över kapacitetstaket. Vid en gråzonssituation eller vid ett väpnat angrepp skulle det uppstå en obalans mellan behov och resurser. Det saknas helt enkelt resurser och uthållighet för sådana situationer. Försvarets förmåga är begränsad och består av i huvudsak två fältsjukhus samt två sjukvårdsförstärkningskompanier och har inte heller inriktas mot att hantera masskadeutfall. Försvaret är således beroende av den civila sjukvårdsorganisationen

Behovet av civila vårdplatser för ett större antal skadade kan först säkerställas efter en omfattande omdisponering, som innebär en prioritering av vårdplatser och intensivvårdsresurser. Man kommer att tvingas göra medicinska och etiska ställningstaganden som inte behöver göras i fred. Ett väpnat angrepp eller en gråzonssituation kommer att försvåra omflyttning av patienter mellan sjukhus och vid ett omfattande skadeutfall i övre Norrland kommer man att ha stora svårigheter att genomföra större transporter av sårade till södra Sverige

Våra sjukhus har oftast reservkraft men är beroende av att vatten och livsmedelsförsörjningen fungerar och är också beroende av en fungerande IT infrastruktur. En annan svaghet är försörjningen och lagring av läkemedel och avsaknad av fysiskt skydd

Försvarsberedningen konstaterar att kapaciteten för en omställning måste öka och att Landsting och Kommuner också måste börja planera för höjd beredskap och krig. Beredskapsplaneringen bör ta sin utgångspunkt ur skadetyper och antal skadade och döda i krig och ta hänsyn till ev störningar i andra samhällsfunktioner. Planeringen bör utgå från ett perspektiv där vården utförs enligt de vårdprinciper som gäller i kris och krig. Detta innebär att behandlingsmetoder, ambition och prioriteringar ska kunna anpassas efter antalet patienter, skadenivåer och tillgången till sjukvårdsresurser för att kunna ge tillräcklig vård för att så många som möjligt ska överleva. Det innebär ett avsteg från de principer som normalt används i vården därför behöver omställningen förberedas och övas.

SöS krigssjukhus 1

Man ska också överväga och planera möjligheten att ställa om vårdinrättningar, vårdcentraler och veterinärmottagningar. För omhändertagande av traumapatienter. Det ska även omfatta privata vårdgivare. Försvarsberedningen anser även att sjukhus som förfogar över skyddade utrymmen och lokaler ska vidmakthålla dessa.

Man föreslår även att landstingen bör utpeka minst ett befintligt sjukhus i varje ”civilområde”/militärregion till beredskapssjukhus och särskilt på Gotland samt i norra Norrland. Dessa bör ges uppdraget att planera för att i krig kunna omhänderta stora skadeutfall och att snabbt kunna ställa om sin verksamhet. Beredskapssjukhusen bör krigsplacera befintlig personal samt planera för hur bemanningen kan förstärkas vid höjd beredskap och krig. Sjukvårdspersonal som är krigsplacerad bör ges utbildning och övning utifrån de vårdprinciper som gäller i krig. Samverkan och övning måste ske med Försvarsmakten och andra aktörer.

Även personaltillgången inom sjukvård och ambulans måste säkerställas för olika beredskapslägen. Det gäller även personal i privat verksamhet. Det kan även innebära att personer som till vardags arbetar med t.ex. veterinärmedicin, tandvård eller inom företagshälsovård krigsplaceras inom andra delar av vården. Även pensionerad sjukvårdspersonal kan komma i fråga. Även frivilliga försvarsorganisationer som Röda korset kan spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla omhändertagande och första hjälpen.

Man vill att tydligare krav ställs på landstingen/regionerna att lagerhålla läkemedel och sjukvårdsmaterial som läkemedel, infusionsvätskor, blodprodukter samt medicinsk förbrukningsmateriel för stora skadeutfall och för att hantera störningar i leveranserna. Därutöver utökas den statliga lagerhållningen för att utgöra en nationell förstärkningsresurs. Beredskapskrav kommer även att behöva ställas på kommersiella aktörer för att tillse en ökad kontinuitet. Likaså kan avtal behöva förhandlas med både importörer och återförsäljare.

Försvarsberedningen anser att möjligheterna att ge och ta emot stöd till och från andra länder i möjligaste mån bör vara med i beredskapsplaneringen.


 

Mer läsning och länkar:

http://www.smp.se/inblick/kronoberg-kryllar-av-bortglomda-krigssjukhus/

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2014/12/julkalender-2014-lucka-1-krigssjukvarden.html

http://glomdhistoria.se/project/det-underjordiska-sjukhuset/

Magnus Blimarks D-uppsats om krigssjukvård

https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf

Annonser

2 kommentarer

  1. ”Man föreslår även att landstingen bör utpeka minst ett befintligt sjukhus i varje ”civilområde”/militärregion till beredskapssjukhus och särskilt på Gotland samt i norra Norrland.”

    Finns inte detta i Umeå? Det finns ju ett kulvertsystem mellan NUS och universitetet och det skall väll även finnas ganska mycket under jord då NUS byggdes under kalla kriget.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s