Mekaniserade Förband

Kavalleribataljon – Beväpning

Huvuddelen av den motoriserade bataljonen kommer att strida avsuttet och deras fordon är i princip bara beväpnade för självförsvar och faller in i gruppen ”Armoured Personnel Carrier” (APC). För att genomföra Kavalleristrid behöver vi däremot ett antal fordon som är tyngre beväpnade både i Bataljons och Skvadrons ram för att lösa stridsspaning och ge lite tyngd vid sammanstöt med FI. Sådana fordon kan man benämna på olika sätt (Understöd, spaning) men jag väljer att kalla dom ”spaningsversion” och ”infanteriversion”

Tar vi och tittar på att uppbeväpna Ptgb360 så finns det ett antal områden, Förutom typ av torn och kanon så har vi skyddsnivå och C4ISR som viktiga punkter, och ev tilläggsbeväpning som PvRb.

Det finns en uppsjö av olika tornlösningar till stridsfordon:

 • Enmans
 • Tvåmans
 • Fjärrstyrd vapenstation
 • Fjärrstyrda tornlösningar
 • Med eller utan PvRB

Infanteriversionen har i dag en fjärrstyrd vapenstation 01 med en Tung Ksp som kan utrustas med andra vapen som Granatspruta, dock inte samtidigt. I en framtida Remo skulle man kunna tänka sig att man byter ut Vapenstation 01 mot en större variant som kan ta två vapen samtidigt t.ex. Tung KSP/Granatspruta. Eller att man gör som US Army som byter ut vapenstationer mot Kongsberg’s MCT30 som är en fjärrstyrd tornlösning då skvadronerna som nu har Strykers med 105mm kanon som understöd, kommer att bli av med dessa. Dom kommer nu att finnas i färre antal och på högre nivå och därför behöver man tyngre beväpning på plutonsnivå.

kongsberg-protector

Strykerbrigaderna som var mycket omdebatterade när dom kom är motoriserat Infanteri som man ville ge rörlighet, skydd och trots bepansring, möjlighet att deployera fortare än dom tunga förbanden med stridsvagn. Där ingick i Skvadrons ram, 105mm, Granatkastare och ett dedicerat eldledningsfordon. Man såg med andra ord ett behov av direktunderstöd för Infanteriet, jämför med IKV91 i våra infanteribrigader.

För Infanteriversionen skulle en fjärrstyrd tornlösning vara optimal då den inte tar plats i stridsutrymmet, men trots det åtkomlig underifrån för omladdning och underhåll men en grövre pjäs lär kräva mer plats för reservammunition

För spaningsversionen skulle jag personligen välja ett normalt 2 mans torn och acceptera att färre soldater kan medföras, som jag ser det räcker ett minimum av 3+3 (3+4) så att man får bättre uthållighet och fortfarande kan ha närskydd och utföra närspaning till fots utan att sänka stridsberedskapen i vagnen, . Vi bör gärna välja ett torn som redan är i bruk för att förhoppningsvis kunna göra samköp och kunna nyttja underhållskedjor

rosomak-patgb

Torn och kanon är relativt billigt, utan det är elektronik och optronik som är kostnadsdrivande. Dvs IR sikten, datoriserad eldledning och måldataöverföring mm, det som är absolut viktigast för ett relativt svagt förband ska kunna hävda sig mot en starkare fiende. Det kan man hänföra till begreppet C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance) Att djupdyka I detta skulle kräva ett eget blogginlägg

Den billigaste varianten vore att ta torn från CV9040 om torndiametern och vikten inte är för stor. Det borde gå då man erbjuder AMV med torn från CV9035 och fördelarna är att vi har tornen, reservdelar, utbildnings mtrl och redan utbildad personal

Ett dyrare alternativ är Oto Melara Hitfist-30P som Polen använder på sin AMV variant KTO Rosomak, dom har köpt ca 350 st och ett antal av dom har utrustats med PvRb Spike. Fördelarna är att systemet är utprovat och det finns samordningsfördelar med Polen

Jag skulle kunna räkna upp ett antal alternativ till men jag har ett förslag som skulle kunna vara lösbart inom ram och redan detta år! Vi skulle kunna leasa ett par Rosomak och utvärdera konceptet samt skicka befäl både till Polen ev USA för deltagande/observation vid övningar med förbandstypen. På det sättet kan vi skaffa ett underlag för framtida beslut.

rosomak-spike-patgb

Annonser

Kavalleristrid vs Infanteristrid

Efter ett blogginlägg från @hrflax om dom motoriserade bataljonerna med Patgb360 uppstod en Twitterdebatt om taktik och beväpning där bataljonen i Stockholm betonade den traditionella infanteritaktiken och såg fordonet som ett rent transportmedel och jag och tydligen personal i Revinge, såg ett behov av utökad beväpning.

Jag har ingen emot Infanteristrid utan ser det som en grund för mycket, jag vill inte heller påstå att jag sitter inne med hela sanningen utan hoppas att vi granskar gamla sanningar och tar debatten framåt

Inlägget från Kungsängen betonar

 • Snabb transport mot Fi
 • Avsutten strid
 • Mineringar (Fältarbeten)
 • Fördröjningsstrid
 • Strid i svår terräng t.ex. tät skog eller bebyggelse
 • Anfall bara mot oförsvarad eller lätt försvarad terräng

Personligen anser jag att Patgb 360 är lite overkill för dessa uppgifter utan ett enklare/billigare skyddat fordon skulle räcka (teoretiskt KP-Bil) Man kan diskutera fordonstyper men Bandvagn 410 kunde vara ett alternativ, om man vill fortsätta traditionen från Infanteribrigaderna

Vi har få bataljoner och en relativt stor yta att täcka. Att då ha ett snabbrörligt förband som måste välja en plats som är lämplig för infanteriets försvarsstrid, ligger tillräckligt långt bort från den framryckande fienden för att ge tid till förberedelser och dessutom löpa risken att vara ensam bataljon som i princip bara kan fördröja längs en huvudväg. Att man dessutom ha ett beroende av bra underrättelser för att inte hamna i direkt strid med bättre beväpnade förband, låter för mig  som ett visst underutnyttjande.

Kavalleristrid är för mig inte ren jägarstrid även om det finns paralleller, utan är dom klassiska uppgifterna för lätt kavalleri

 • Stridspaning
 • Flankskydd
 • Arriärstrid
 • Förföljning
 • Strid på djupet

Sett ur det perspektivet är Patgb 360 för lätt beväpnat med bara en vapenstation med 12.7mm TKsp, utan åtminstone delar av förbandet behöver någon form av tornlösning med Pvrb och Akan för att kunna överleva och ordnat dra sig ur en sammanstöt med Fiendens förband, med t.ex. BMD. Detta utesluter inte att förbandet även genomför det jag betecknar som infanteristrid som fortfarande kommer att vara huvudstridsmetod i anfall och försvar. Men möjligheten till direktverkande understöd ger bataljonen en större mångsidighet och bättre möjligheter att störa luftlandsättningar eller mindre landstigningar och stödja brigads anfall.

I tex Danmark valde man att anskaffa 2st m113 med 25mm Akan per pansrat Skyttekompani för att man ville ge kompanierna bättre möjlighet att verka mot WP helikoptrar och pansarskyttefordon.

Jag ser fram emot en diskussion om man bör välja en sådan lösning med 2 IFV per kompani eller att ett kompani per Bataljon utrustas med uppbeväpnade Patgb av den klass man ofta benämner ”combat reconnaissance vehicle”. Det kan även vara så att vi ska ha samma Basfordon i våra 2 bataljoner men med olika beväpningsalternativ och taktik?

Armens avsikt är att utveckla förbandet genom att tillföra förmågor och materiel, om det blir så är avhängigt finansieringen men i ARMÉNS UTVECKLINGSPLAN (AUP) 2014 – 2023 hittar vi följande passusar

”Studera möjligheter att förbättra luftvärnsförmågan för bataljoner som idag saknar dedikerat luftvärn (vapen som ej har luftförsvar som huvuduppgift). Bl.a. beväpning på Patgb 360”

”Eventuella studier om tyngre beväpning för Patgb 360 föreslås kravställa förmåga att bekämpa luftmål”

”Bataljonsartilleriet vid de mekaniserade bataljonerna och den motoriserade bataljonen föreslås utvecklas mot 12 cm grk.  Dessa bör vara monterade på splitterskyddat fordon med motsvarande rörlighet och skydd som stridsfordon90 och pansarterrängbil 360”

”Beslut föreligger att inte modifiera och anpassa RBS 55 systemet för motoriserad och lätt skyttebataljon. Därför föreslås att återläggande alternativt annan lösning för pansarvärnsförmågan studeras och att både behov för manöverbataljoner och jägarbataljon med flera beaktas”

”Förslag på åtgärder utöver ovanstående förslag är att bataljonsluftvärn anskaffas, alternativt tillförs genom omfördelning till motoriserad skyttebataljon och lätt skyttebataljon samt eventuellt andra bataljoner. Därutöver föreslås anpassat stridsbrosystem anskaffas till motoriserad skyttebataljon.”

På önskelistan skulle jag förutom tyngre beväpning även sätta anskaffning av något liknande  Volcano mine system 

”Världens farligaste däggdjur” förutsätter verktyg som kunskap och beväpning. Utan det är vi i många fall bara ett bytesdjur

Lätt mekaniserad Brigad

CV90-120

Av dom totalt 549 inköpta av alla varianter av cv90 finns det ett antal CV 9040 som i nuläget inte används. Jag föreslår att man sätter upp en lätt mekaniserad Brigad och använder en del av de 130 st CV 9040 som nu placerats i reserven, det kan vi göra i i flera steg.

Steg 1. Påbörja utbildning av CV90 kompanier med värnpliktig personal på minimum 2 utbildningsplattformar, omfattande totalt nio skyttekompani 9040 och tre stab o tross kompanier. Utbildar man 2×1 kompani årligen har man utbildat tre Bataljoner på 6 år. Kan man utbilda på 3×1 eller 2×2 kompanier är man klar på 4 eller 3 år. Dessutom kan man krigsplacera de som är under 30 och är utbildade på systemet för att korta tiden för uppsättningen mer.

Steg 2. Är att antingen nyanskaffa eller bygga om vagnar till 90120 Grk och 90120 Kan (90105) för att kunna tillföra ett tungt kompani för att ge förbandet mer eldkraft. Denna anskaffning bör löpa parallellt med steg 1

Steg 3. Är tillförsel av brigadförband, Art, Ing och UH som är anpassade för den lätta mekaniserade brigaden. den tillförseln är avhängig anskaffning och utbildning inom respektive vapenslag.

Förutom garage, spolplattor och vårdhallar är personal för utbildningsenheterna gränssättande, för att utbilda ett kompani behöver man ca 15 tjänster. Genom att vara kreativ och erbjuda ”projektanställning” för avgångna officerare som kanske inte vill komma tillbaka på fulltid utan bara jobba ett utbildningsår eller del, eller pensionerade som kanske vill jobba ett par veckor och leda någon specialdel i utbildningen kan man fylla upp tjänsterna den första tiden.

Finns det inte plats att utbilda på dom befintliga regementena så får man även där vara kreativ och dom första åren utbilda på lämpliga skjutfält och övningsplatser, på t.ex. Väddö skjutfält finns övnings o vårdhallar, spolplattor och annan infrastruktur som behövs och minns jag rätt borde man åtminstone kunna öva anfall i plutons ram med CV90 (mitt sista besök där var ett studiebesök ca 1995). Det finns säkert andra Fd (pansar)övningsfält där man kan utbilda ett kompani på över längre tid. Är inte fälten i drift så kan man outsourca t.ex. kök och vakt för att hålla ner kostnaderna för tjänsterna.

Förbandet uppgift skulle vara att komplettera dom stridsvagnsförsedda brigaderna genom att vara lätt och lättrörligt och kunna anfalla luftlandsättningsförband och föra strid i främst i Mellansverige och Norrland, även om man av olika skäl skulle välja att inte genomföra steg 2 och 3 skulle vi ändå förfoga över ytterligare tre bataljoner som skulle kunna lösa olika uppgifter.

Förläggningen LVSS

Baracklägret Väddö med Plutonsförläggningar byggda ca 1978

Avvecklingen av Pbv 501

Bild på BMP

Jag hittade följande artikel i SVT från 2007 om Pbv 501 ”Bandvagnar för halv miljard oanvända”

Visst, det var ett år före Georgienkriget och den eviga freden skulle råda men vad jag stör mig på är följande resonemang:

”Enligt Widman belastar vagnarna Försvarsmaktens ekonomi med ett så kallat restvärde på 750 miljoner kronor.

På Försvarsmaktens pressjour bekräftar man att vagnarna inte längre används, och ska avvecklas. Beslutet ska ha fattats för minst ett år sedan.

Eftersom det är beslutat att vagnarna ska avvecklas kräver Widman ett snabbt beslut om skrotning så vida de inte mot förmodan kan säljas.

Widman kräver att Riksrevisorn utreder varför vagnarna funnits kvar så länge.”

Restvärde!! Försvarsmakten är inget vinstdrivande företag med en balansräkning, hade man anfört att förrådsställningskostnaderna var XX SEK så hade jag kunnat köpa det och jag undrar om man har fattat andra idiotbeslut på sådana grunder.

Vagnarna finns hos företaget Excalibur idag (troligen)

BMP I Stenberk

Ny Kavalleribrigad !

Nej, det handlar inte om att införa hästen igen utan bättre utnyttja dom resurser vi har, Försvaret har köpt in 113 Pansarterrängbil 360 för en Lätt mekaniserad manöverbataljon och för utlandstjänst med option på ytterligare ett antal för en andra bataljon. Förbandet är ganska svagt beväpnat med i huvudsak vapenstationer med ksp, mer lämpat för peacekeeping än direkt strid.

För att få en högre effekt av dom inköpta vagnarna och bättre kunna möta det nygamla hotet med Fientliga landstignings/luftlandsättnings förband behöver vi komplettera dom inköpta vagnarna med bättre beväpnade enheter och organisera om förbandet till en lätt Kavalleribrigad.

Vi skulle då få ett förband som är lättrörligt, snabbt och förutom dom traditionella Kavalleriuppgifterna som stridsspaning och strid på djupet även binda eller slå mot luftlandsättningar eller brohuvuden i inledningsfasen.

Vi har köpt in:

• 79 Patgb (trupptransport)
• 16 Stripatgb (stridsledning)
• 11 Sjtppatgb (sjuktransport)
• 7 Reppatgb (reparation)

Dessa behöver vi komplettera med:

• 18 Patgb 105mm (KanTgb)
• 18 Patgb 30mm (spaning/understöd)
• 12 Grkpatgb 120mm(Nemo)
• 6 Pvpatgb (RBS 55M TOW/ITAS)
• 12 Bplats och AmTpt
• 4 vagnar Manpadsbärare

Flera av dessa vagnar finns ”Off the Shelf” eller är under utveckling t.ex. Rosomak, Wilk mfl. Vi behöver även ett antal standard vagnar för internationella insatser som inte ska tas ur mobförråden.

Genom att komplettera med ovan uppräknade vagnar kan man organisera 3st lätta Motoriserade Patgb 360 bataljoner bestående av:
Stabsunderstödskompani:
-Ledningspluton
-Stab/trosspluton
-Spaningstropp
-Granatkastarpluton
-Pvrobottropp
-Pionjärtropp

2 x Skyttekompani Patgb 360
-3 Skytteplutoner
-1 Pv tropp
-Stab/trosspluton

1 x Tungt kompani Patgb 360
-2 Kanonvagnsplutoner (105mm)
-2 Understödsplutoner (30mm)
-Stab/trosspluton

Ett alternativ är att det 3 kompaniet enbart får vagnar med torn med kanon och ev Pvrb

1 x Mek kompani Patgb 360
-3 Mek plutoner (30mm/Pvrb)
-Stab/trosspluton

zssw-30-rosomak

Det finns ett antal tornvarianter att välja på, den Polska ZSSW-30 varianten med 3omm kanon och Spike eller torn från CV9035. Vi kunde kanske ta 9040 torn från CV90 i malpåse

patria-amv-9035-turret

På Brigadnivå behövs ytterligare resurser i form av främst Art, Ing, Lv och UH enheter i kompanistorlek för att hålla ner storleken på förbandet och därmed kostnaderna

Detta kräver dock att man utbildar Värnpliktiga för att fylla upp förbandet, det räcker med att utbilda ett förstärkt kompani årligen om man organiserar förbandet så att man har:

Regementsstab, personal krigsplacerad i Brigadstabskompani mobiliserar inom 5 dygn

Första Bataljon, bemannas med anställd personal, GSS/K och T. insatsberedd inom 24h.

Andra Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Tredje Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Fjärde Bataljon, utbildningsbataljon/depå, personal krigsplacerad i bla Brigadunderhållskompani mobiliserar inom 5 dygn

Övriga brigadförband utbildas av respektive funktionsförband, bemannas av Värnpliktiga, mobiliserar inom 10 dygn

Patria AMV demonstration

https://sv.wikipedia.org/wiki/8._motorbrigaden