Rekrytering

Den frivilliga värnplikten!

Den frivilliga värnplikten har i inledningen inte blivit någon succé, alla platser är inte fyllda och det har höjts röster om att vi måste gå pliktvägen. Det man behöver inse att det är en skillnad på att binda upp sig på t.ex. 11 månader mot att göra en kortare utbildning, även om ersättningen är bättre.

Min bedömning är att vi kan utvärdera det nya systemet om ca tre år, då har intresserade haft möjligheten att prata med kamrater eller läsa i forum vad andra har haft för upplevelse av värnplikten. Därför är det extremt viktigt att:

 • Det finns personlig utrustning i full omfattning
 • Det finns Förbandsklossar att öva med
 • Det finns Befäl som kan utbilda soldaterna
 • Det finns Budget för övningar och ammunition
 • Utbildningen upplevs som krävande och rättvis

Jag har tidigare skrivit om Värnplikt – Attraktivitet och det är viktig att inte ha rädsla för avgångar eller att en del känner sig kränkta av en normal utskällning. Det enda som är viktigt är att de som fullgjort utbildningen svarar Ja på frågor som:

 • Det var inte bortkastad tid att göra VPL
 • Kan du rekommendera en kompis att söka VPL
 • Var grundutbildningen krävande
 • Ställdes det höga krav på dig under utbildningen

Jag tycker att vi bör titta på punkterna nedan och ha det som ledord för soldaterna, jag talar inte om betygssättning utan kravställning utöver dom rent militära egenskaperna. Sen är frågan om det ska vara 8 eller 10 punkter och vilka synonymer man använder, öppen.

Men ska en Soldat under grundutbildning som underpresterar i en eller flera av punkterna och inte visar på någon förbättring få vara kvar? Jag anser att Soldaten ska avskiljas. Gör vi det kommer fullgjord frivillig värnplikt att betyda något för en framtida arbetsgivare och därmed vara rekryteringsfrämjande.

För att bli en bra soldat behöver man ingen medfödd förmåga eller speciell talang utan alla kan bli bra i dessa 10 punkter, det finns inga ursäkter

 • Tidspassning
 • Arbetsmoral
 • Anstränga sig
 • Kroppspråk
 • Attityd
 • Energisk
 • Brinna för din uppgift
 • Villig att lära sig
 • Beredd att göra det där extra
 • Vara förberedd

10 Things That Require Zero Talent

Annonser

Knutna nävens politik

Min upplevelse var att inom Försvarsmakten härskade i många fall en syn på personalen som hörde till 30talet, förmodligen påverkad av den kommandokultur som finns i yrket, och att många chefer inte har haft kontakt med det civila arbetslivet sen ungdomen. Det är en negativ faktor då utvecklingen i den privata sektorn har gått otroligt fort dom senaste 20 åren i alla aspekter.

Jag läste  Berndt Grundeviks inlägg i kkrva

”Tillgången på officerare är en annan mycket viktig personalförsörjningsfråga. Denna behöver tas på största allvar. Exempelvis behövs från de tre försvarsgrenarna närmare 200 kadetter/officers aspiranter (redovisar inte specialistofficers rekryteringen i detta exempel) in varje år. Av dessa lyckas FM rekrytera 110-115 st. Efter 3 års officers utbildning anställs  95-100 av dessa. Efter ytterligare 3 års tjänst i FM så har ett 30-tal slutat och kvar är  65-70 unga officerare. Detta innebär att i varje kull så saknas det efter 3 år 120-130 officerare. Med enkel matematik så innebär detta att under en 10 års period så uppstår ett stort underskott av officerare om FM inte lyckas vända den här trenden. Det pågår förvisso ett arbete för att hantera problemet men det behövs fler och kraftfulla åtgärder så att vi kan behålla denna kategori medarbetare.”

Detta är värre än problemen att få soldater att stanna eller att vi saknar vapensystem. Inom min bransch kan vi köpa/hyra de kompetenser vi behöver och när vi inte lyckas rekrytera, vi kan även lägga jobb i utlandet. Det är något som inte Försvarsmakten kan då det är dom själva som utbildar sin personal, det finns några få undantag inom bla teknikområdet. Då FM är statligt/offentligt sätts även lagen om tillgång och efterfrågan ur spel, då förbanden inte kan konkurrera med varandra med löner och förmåner som skulle leda till ett ökat intresse för yrkesbanan.

Förutom den negativa aura som har präglat Försvarsmakten dom senaste åren med ständiga nedläggningar och pengabrist så har myndighetens behandling av sin personal varit lysande exempel på negativ publicitet. Jag lyfter bara fram fallet med Chefsingenjören och det finns fler exempel än det som påverkar bilden negativt.

Vad finns det för options?

Höja lönerna med 30% generellt?
Ja skulle definitivt förbättra rekryteringen och viljan att stanna kvar som Officer även om dom övriga negativa faktorerna kvarstår, ”en fet plånbok lindrar smärtan i röven” Men med statens ekonomi så kan vi glömma det då det även står Poliser och andra i kö och skramlar med bössan.

Öka anslagen så det finns pengar till ammunition, övningar och matriel skulle förmodligen minska avgångarna en del då dom som har sökt anställning borde vara medvetna om dom negativa faktorerna, jag kan bara hoppas att man gör en uppföljning på orsakerna till avgångarna och redovisar dom offentligt, istället för att begrava resultaten som man gör ibland när dom inte passar kartan. Det finns även faktorer som krav från familjen, pendlingsmöjligheter, bostadsmarknad där FM har svårt att påverka.

Jag hoppas dock att man försöker fånga upp förtidsavgångarna och erbjuda Reservofficersanställningar eller få dom som går till civila studier att sommarjobba på sitt gamla förband så att kompetensen inte går helt förlorad.

Det finns flera möjligheter att bryta den negativa trenden och paradoxalt är ju attraktivare vi gör Officerarna på den civila arbetsmarknaden ju fler kommer att söka utbildningen och färre kommer att sluta i förtid ”alla vill vara med i det vinnande laget”

En alternativ möjlighet är att samhällsekonomin och arbetsmarknaden kommer att göra att man ånyo kan ha reklam typ: ”Statens kaka är liten men säker”

 

 

 

 

Placering Utbildningsförband

Tyvärr har kortsiktiga politiska överväganden fått styra vid nerläggningar och även vid etablering av militära fredsförband. Politisk kohandel och frågan om vilken politiker som har kunnat utöva inflytande har styrt förbandsnerläggningar och etablering, även militär internpolitik har ibland kunnat påverka. I minst två fall har jag hört att man har valt att lägga ner förband som har haft full personalkader, utbildat krigsförband med bra resultat och dessutom till ett lågt pris och istället har förband på den motsatta delen av skalan överlevt. I andra fall kan det vara en kedjeeffekt, man lägger ner A men för att kompensera så räddar man B och lägger därmed ner C. Exempel är flytten av K4 till Arvidsjaure var ett rent arbetsmarknadspolitiskt beslut och även om förbandet blev väletablerat tillslut, så hade man rekryteringsproblem i många år.

Jag anser att följande punkter måste beaktas:

1. Rekryteringsmöjligheten för befäl och anställda GSS
a. Arbetsplatser för anhöriga
b. Bostadsmöjligheter
c. Tillgång till fritidsaktiviteter och kultur
2. Attraktivitet för värnpliktiga
a. Möjlighet till att göra värnplikten lokalt (<100km resväg i Syd)
b. Tillräckligt stor stad i närheten så att inslaget av VPL inte blir helt dominerande
c. Direkt tillgång till grundläggande infrastruktur i närheten, Pizzeria, Bibliotek, Affär mm
3. Militär infrastruktur
a. Plats för vårdhallar, utbildningsanläggningar mm
b. Närövningsfält
c. Skjutfält och övningsterräng
4. Strategiska överväganden
a. Behov av permanent närvaro i vissa geografiska områden
b. Andra behov, Hamn, landningsbana mm
c. Behov av stöd till HV mm
Det finns givetvis undantag, t.ex. den som söker som fjälljägare är kanske mer intresserad i natur, jakt och fiske än tillgång till Waynes Coffe och operahus.

Tittar man sedan på befolkningskartan så ser man att dom platser där vi behöver krigsförband inte alltid överensstämmer med var folk bor, vilket innebär att man kanske måste låta förband arbeta ihop. Förband A i Mellansverige utbildar 2 brigader men den ena mobiliserar hos förband B(oden) som själv bara utbildar en brigad. Ett sådant långsiktigt samarbete skulle kunna innebära växeltjänstgöring för yngre befäl och andra samarbetsformer och minimera resandet för soldaterna.

Eller att man inledningsvis sätter upp utbildningsbataljoner som är knutna till ett moderförband typ P1G där en halv brigad utbildas med lokalt rekryterade soldater och den andra halvan sätts upp av moderförbandet i Syd/på fastlandet.

Om vi tittar på kartan nedan så ser vi att vi saknar geografisk närvaro i en stor del av Sverige, förband i Östersund, Söderhamn och Norrköping samt Kristinehamn skulle ge en bättre täckning, rekryteringsmässigt och för stöd till frivilligdelarna av försvaret.

Kartan avser Arméförband, stor ring 200km lite 100km(ungefär)

GarnisionsKarta Armen

Karta över befolkningstäthet lånad här

GSS – Förmåner

Mönstring

Jag har tidigare skrivit om hur man kan öka attraktiviteten till att bli värnpliktig genom att ha höga kvalitetskrav på på soldaterna och min bedömning är att man inte behöver ha så höga ekonomiska incitament utan här är det viktigt att utbildningen upplevs som meningsfull med lite hängtid och mycket övningar.

Med en selektiv värnplikt kan vi utan problem skaffa oss det soldatunderlag vi behöver, men ska vi få så många som möjligt att söka sig frivilligt samt stanna efter avslutad värnplikt måste vi ha ett bra förmånssystem. Dom förmånerna kan se lite olika ut beroende på var GSS befinner sig i karriären och för hur lång tid han vill tjänstgöra.

I Bundeswehr hade man förr en kombination av värnpliktiga och anställda soldater, gjorde man sin grundutbildning som Fallskärmsjägare så ingick inte Hopputbildningen utan den fick man först när man skrev på ett kontrakt. Jag kan tänka mig något liknande att man får hopp eller dykutbildning, mekaniker, tung lastbil mm först när man skriver på en förlängning. Man ska nog inte heller tveka att införa olika vapengrensvisa specialistkurser med tillhörande märke, jag skulle kunna tänka mig prickskytt, jägare, pansarjägare, hundförare mfl dit man kan skicka soldater på 3-6 månaders utbildning och sedan få tillbaka dom till förbandet lagom tills när man påbörjar befattningsutbildningen och utnyttja dom som föregångsmän och specialister när dom har 12 månaders kontrakt.

Jag anser även att man ska ha systemet med att kalla in alla på samma grundutbildningstid 3+6 månader och sedan ta ut soldater till befälsutbildning 3 månader efter utryckning eller frivilligt göra 12 extra månader som soldat eller befälselev och här ha bonussystem, där man får skattefri bonus vars storlek är kopplad till värdet på ett 1 termins studielån

Idag läser man om hur dyrt det är att ha övningar jämfört med att öva med vpl, jag är av den åsikten att 12 Förbandsövningsdygn borde ingå i tjänstgöringsskyldigheten (3+3+5 samt ett kuppövningsdygn) Jag minns själv hur viktiga FBD och Övertid var när jag som Sergeant tjänade mindre än en nyanställ spärrvakt på SL, så grundlönen måste vara tillräcklig eller att man får bra bonus och att man som soldat ska kunna välja fritt vivre dvs 3 mål mat och en säng som motsvarar ca 6000sek i månaden eller kanske 2000kr kontant om man avstår fritt vivre.

Markan

För soldater och befäl som är beredda att skriva på för längre tid bör man ha olika paket med förmåner och bonusar, jag skulle kunna tänka mig ett 6+4 kontrakt där man:

-Tjänstgör på full tid i 6år
-Deltidsanställd i 4år
-Under de år man är deltidsanställd måste man tjänstgöra minst 10 veckor på full tid (loven)
-Under de 4år som man är deltidsanställd får man ut en skattefri bonus motsvarande 31000kr per halvår

Under dom 6 åren på heltid ingår det att genomföra 12 förbandsdygn och säg 20 kvällstjänster årligen, men den utbetalade bonusen motsvarar ca 3000kr i månaden extra i lön

Det innebär fullt finansierade universitetsstudier och att försvaret får in personal för tjänstgöring under huvudsemesterperioden. Bra för den enskilde, bra för Sverige

Alternativt 3+2 där man kan gå en skräddarsydd KY utbildning som avslutning

Exakt hur man gör är ointressant men jag tycker det är viktigt att befria sig från tanken att ett arbete innebär 9-5 som om man arbetar på något kontor utan är man yrkessoldat innebär det kanske andra arbetstidsavtal och skatteregler än för medelsvensson när man tar en tidsbegränsad anställning. Tyvärr tycker jag att den utredning som presenterats tyvärr inte tittar på alla möjligheter som finns. Jag blir dock lite förvånad över att man tydligen inte lyckas planera verksamheten i god tid och problemen med bostäder har vi haft sedan regeringen Palme förmodligen i all välmening avskaffade tjänstebostäderna på 70talet

Värnplikt – Attraktivitet?

Medaljen

Tillägg 14/11: Idag släpptes en utredning om hur man ska förbättra rekrytering som man kan läsa om i DN och en artikel om en nyinryckt Soldat, det enda som förvånar mig att FM inte lyckas planera övningar med god förvarning.

I grunden måste vi bygga värnplikten på frivillighet kombinerat med anställda soldater, och då gäller det att göra det attraktivt att bli frivillig och ta anställning. Försvaret har förr försökt med ”meritvärden” Att påvisa vilka delar av utbildningen man ska ha nytta av Civilt, men ärligt vad ligger det för meritvärde i utbildningen för en skyttesoldat? ”jag kan storma och ta ett anfallsmål”.

I tidningen Ny Teknik intervjuade man på tidigt 90tal Jorma Ollila, då Vd för Nokia som var Finlands prestigeföretag no1. Då sa han ”Det första jag tittar på i ett CV är om personen är reservofficer, är han inte det läser jag inte vidare. Vad för budskap ger det till elever och studenter? Om du vill ha jobb på Finlands hetaste arbetsplats måste du göra lumpen och göra den så bra att lyckas komma in på Reservofficersutbildningen. Jämför det med Försvarsmakten som sa ”dina 10 timmars sjukvårdsutbildning har ett meritvärde för en framtida arbetsgivare”

För er som inte vet, så är det så i Finland att alla tas ut till grundutbildning, dom bra soldaterna tas ut till befälsutbildning som genomförs efter att dom andra har ryckt ut, dom bästa av befälseleverna tas sen ut till reservofficersutbildningen vilket innebär att det är konkurrens om att få bli vidareutbildad.

Jämför med det Svenska systemet där ett 15 minuter samtal med Psykolog och dina testresultat och gymnasie avgjorde om du skulle bli skyttesoldat eller Sergeant.

Som arbetsgivare är det ibland inte lätt att hitta pålitliga anställda, problem som mitt företag och bekanta har haft är problem med t.ex. tidspassning, sjukskrivningar (måndagssjuka) slarviga och även attitydproblem.

Om en arbetsgivare vet att en arbetssökande som gjort värnplikten, har klarat av att anpassa sig till olika förhållanden och människor, klarat av att stiga upp i tid och följa regler och anvisningar och utsatts för psykiska och fysiska påfrestningar. Då vet han att oavsett vilken typ av tjänst som personen har gjort så kommer han troligen inte att få ett problem på halsen.

Genomförd värnplikt måste bli ett kvalitetsmärke och det innebär att man ska avskilja Lökarna från utbildningen och skicka hem dom.

För ett femtontal år sedan var stora avgångar en politisk styggelse, och förband granskades under förutsättningen att det måste vara fel på förbandet och chefen om avgångarna var stora. Det ledde till att det blev svårt att avskilja soldater om dom inte ville och att låga betyg höjdes. Jag har hört om ett exempel där en vaktsoldat utan körkort, på fyllan stjäl en militärreggad bil, han åker dit och polisanmäls. Men man får inte avskilja honom från tjänsten och han får mucka med 10-7-7 efter att förbandsledningen höjt Plutonchefens betyg.

Det innebär inte att inte stora avgångar måste granskas, men det gäller att det finns klara regler för avskiljning, och orsaker och beslut ska dokumenteras så man kan hitta avvikelser och rätta till dom och förhindra att vi avskiljer soldater på fel grund. Dom flesta med trupperfarenhet vet att det finns soldater som under gröntjänsten kan ha problem med regler och ha attitydproblem, senare i fält kan bli riktiga guldklimpar.

Det gäller även att har en 2-3 månaders spärr som hindrar att soldater skjuter ut sig bara för att det är jobbigt i början.

Ni ska även få en anekdot som jag fått återberättad:

Ledningen meddelar Plutonchefen Kn XO att han förutom sifferbetyg ska skiva ett skriftligt omdöme om varje soldat. Kn XO skriver om Soldat ”Persson” – VPL ”Persson” är lat och ointresserad och tar varje tillfälle i akt för att maska.

Ledningen meddelar då Kn XO att – Nej Nej, du får bara skriva positiva omdömen. Kn XO funderar länge och väl innan han hittar något positivt och skriver följande omdöme, -”Persson” är biologiskt nedbrytbar.

Kn Xo slapp skriva fler omdömen.

Allmän Värnplikt

Kort historia:

Vi hade allmän manlig värnplikt fram till 80talet och dom värnpliktiga bemannade en stor Arme på bekostnad av kvaliteten, under dom sista åren var värnplikten inte allmän då färre och färre kallades in. Jag tror inte att många som gjorde sin värnplikt på 90talet och fick m/90 och AK5 under utbildningen insåg att i mobiliseringsförråden väntade uniform m/59 och AK4or eller ännu äldre utrustning. När man senare började lägga ner krigsförband och behovet av VPL minskade började man överinkalla soldater och krampaktigt hitta på nya befattningar som förrådssoldater och diverse hjälpredor både inom och utom försvarsmakten. Jag vet själv att i ett fall där man tidigare hade klarat sig med ett 30tal depåsoldater kallade in 90 man, allt för att göra politikerna nöjda och inte röra den heliga Kon ”Allmän Värnplikt”. Dessa politiska låsningar och både i Riksdagen och inom Försvarsmakten gjorde att man inte reformerade värnplikten utan väntade tills den praktiskt sett var borta, för att sedan avskaffa den.

Jag kommer i ett senare inlägg beskriva vad vi borde ha gjort och vad vi kan göra.

Påståenden och svar:

”Med allmän värnplikt kan vi ta ut de bästa”

Det korta mönstringstestet som görs kan knappast avgöra vilka som blir bra soldater. Vi kan ta ut dom med bäst utbildning och bäst fysik men det är knappast politiskt möjligt om det t.ex. visar sig efter 10 år att 80% av soldaterna röstar borgerligt och bor i storstäderna och det är knappast populärt om man tar ut alla universitetsutbildade som redan har förlorat upp till 4 års inkomster och har studielån.

”I det militära får man lära sig veta hut/Bli man”

Nej, det finns inga maktmedel som kan sätta press på någon, inget arreststraff, inget kasernförbud, inga gruppbestraffningar och smäll på käften försvann på 60talet. 2002 fastslog Hovrätten i ÖN att en ordervägran rörande att rätta till felvända kragspeglar inte var straffbart. Hårda övningar kan dessutom idag vara kränkande.

”Värnpliktiga kostar inget”

Jo, förutom kostnad för uniform, mat, resor och dagpeng så kostar kaserner, personal, körmil, ammunition mm. Om jag minns rätt så kostade för 20år sedan en VPL 380kr per dag i fasta kostnader, sen tillkom utbildning och övningskostnader. Dessutom förlorar den värnpliktige inkomst och pension och kan komma efter på arbetsmarknaden. Visst kostar en anställd Soldat mer i lönekostnader men det vägs upp av att då han är i tjänst längre tid blir utbildningskostnaden över tiden blir lägre.

”Allmän och könsneutral värnplikt”

En ungdomskull är väl ca 100 000 18åringar om vi får ca 80% av dom att rycka in innebär det att vi behöver ca 100 regementen för att klara det (ca 800 vpl per regemente) vid en 5 månaders utbildning kunde man teoretiskt utbilda två kullar per år. Man ska ha klart för sig att man kan inte lägga in och utryckningstider som man vill utan det måste passa till skolavslutningar och kursstarter.

Med kostnaderna för att utbilda alla kan har vi knappast råd att hålla oss med en modern arme utan förbanden kommer att ha cykelskyttestandard dvs. kanonmat.

”Vi kan föra gerillakrig”

Jag tror inte att de som tror att vi kan föra ett allmänt gerillakrig om alla har militär utbildning riktigt har förstått utmaningarna. Det är inte 40-50tal då folk bodde på landet och var vana med att röra sig i skog o mark och leva under enkla förhållanden. Samhället är så mycket mer känsligt idag och medborgarna har blivit bekväma. När man sen hänvisar till Vietnam eller Afghanistan inser man inte med vilken brutalitet kriget kommer att föras med från båda sidor.

”Kort utbildning i sjukvård och brandsläckning mm”

Då faller iden med värnplikten, då kan man väl lika gärna lägga på lite obligatoriska kurser i gymnasiet

”Värnplikt inom vården mm”

Vill du bli vårdad av någon som har tvingats mot sin vilja att jobba på ett sjukhus i 6 månader? Det kommer inte heller att ha en gynnsam utveckling på löner och rekryteringen till vårdyrkena, det är inte heller gratis att ta emot praktikanter, dom måste även dom ha arbetsplatsintroduktion och handledning.

”Personlig utveckling”

Ja det är för många utvecklande att göra värnplikten men det är väl knappast statens uppgift att lägga ner miljardbelopp på det när skolorna har kvalitetsproblem.

”Folkförankring och rekryteringsgrund”

Utan Värnplikt tappar försvaret sin folkförankring hävdar många! Polisen, Tullen mfl har ingen värnplikt och mej veterligt har inte dom problem med rekrytering och folkförankring och det blir väl ett ganska dyrt system att utbilda mer än 50 000 för att kanske rekrytera ett par tusen där många redan innan hade funderat på anställning

Jag kommer att återkomma med fler inlägg om hur vi kan införa en selektiv värnplikt igen, men den allmänna värnplikten är död. Låt den vila i frid.

Länkar:

Frivillig personalförsörjning  Läsvärt inträdesanförande i KKrVA

http://www.forsvarsframjandet.org/FMF-97-3/Var%20beredskap%20ar%20god.htm

allmän värnplikt i Sverige – Wikipedia

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allman-varnplikt-ger-sociala-fordelar_3912092.svd

Bengt Ohlsson – soldat i hemvärnet

I dagens DN Kultur fångade min blick en krönika med överskriften ”Två skott i bröstet. Två skott i huvudet.” Jag började läsa den beredd att få sura uppstötningar men fann den så bra att jag omedelbart måste dela den.

Den beskriver hur han går grundläggande soldatutbildning för frivilliga för att kunna bli sjukvårdare i Hemvärnet på ett positivt sätt, men det är inte det som gör det så annorlunda och bra utan hans resonemang om varför han gör resan från en 20 åring som skaffar sig frisedel till en 51åring som frivilligt investerar sitt humankapital i det militära försvaret. Han skriver själv att han anmäler sig för att få sjukvårdsutbildning och jag tror att han även fick ett nytt sätt att se på Försvarsmakten.

Krönikan är väl värd att läsa även för den som är positivt inställd till försvaret och har gjort sin värnplikt eller är aktiv.

Pour toi je ferai bataille

And Now for Something Completely Different

Franska kortfilmer är normalt inget ämne för denna blogg men ”Pour toi je ferai bataille” (Jag vill kämpa för dig) Är en film av regissören Rachel Lang och har inte mej veterligen gjorts i rekryteringssyfte. Handling: Ana är efter att hennes pojkvän svikit henne osäker på vart hon ska ta vägen i livet. Lösningen blir att gå med i armén där hon får ordning på livet och känner gemenskap.

Jag vet inte vad Rachel Lang har för mening med filmen men jag tar upp den på denna blogg då jag tycker att den ger ett bra rekryteringsbudskap. Filmen är ca 21 minuter och har Engelsk text

Sången dom sjunger är Chant des Commandos och i slutet hör man sången le volontaire som jag tror Regissören har hämtat inspiration ifrån.