försvarspolitik

Excess Defense Articles (EDA)

USA har något som dom  kallar EDA, som kan översättas med ”militärt överskottsmateriel” ansvariga är Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Man har där olika program vars syfte är stötta länder militärt genom att överföra t.ex. materiel

När man köper något via EDA är köparen ansvarig för kostnader i form av packning, transporter mm. Det kan även vara krav på underhåll/renovering. I del fall där länder får ekonomiskt bistånd kan sådana pengar användas för köp/renovering/översyn/utbildning av EDA köp. Pengarna får bara användas i USA och är en förtäckt form av industristöd 🙂  Ett sådant är Israels köp av MLRS

Förutom dom ovan nämnda finns det ett antal andra stödprogram. Det är förmånligt men kom ihåg att reservdelar och utbildning oftast inte ingår och det som säljs kan vara hårt slitet

För vår egen del skulle t.ex. TKSP M2 kunna vara ett teoretiskt val då vapnet och ammunitionen redan finns i organisationen, M109 Haubits däremot skulle kräva REMO (renovering, modifiering) samt reservdelar och utbildning innan den skulle kunna tas i bruk och det för en troligen relativt kort levnad. D.v.s. det skulle kosta mer än vad det smakar.  Ett exempel på vad man skulle kunna begära är tex reservdelar,vapen eller annan utrustning till Blackhawk om man anser sig ha behovet och pengarna.

Fullständig lista finns här i EXCEL format och jag har klippt ur en del exempel nedan, notera att ganska många önskemål inte slutar i leverans:

Fiscal Year of Request Country (Transfer to) Item Description Status Date Qty R Deliv Qty Total Current Value
2015 Croatia OH-58D HELICOPTER 2016-12-03 16 16 $19 563 840,00
2016 Lebanon M2 MACHINE GUN, CALIBER .50 2017-01-03 800 0 $1 014 800,00
2016 Morocco M2 Machine Gun, Caliber .5 2016-11-10 1828 0 $2 318 818,00
2014 Hungary MACHINE GUN, (M2 MG 50 HB GD/VEH) 2014-05-16 194 0 $246 089,00
2014 Hungary MACHINE GUN, 5.56MM, M249 2014-05-16 15 0 $5 745,00
2014 Israel LAUNCHER, MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM, M270 2015-05-28 18 15 $1 776 507,30
2013 Israel MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (M270) 2015-05-28 150 150 $14 804 227,50
2013 Poland MACHINE GUN,  (BROWNING M2) 2014-05-22 26 0 $21 106,80
2013 Poland M2 MACHINE GUN, HEAVY, .50 CALIBER 2014-05-22 23 0 $25 451,80
2016 Costa Rica C-145A Skytruck Aircraft 2016-08-15 2 0 $6 000 000,00
2016 Estonia C-145A Skytruck Aircraft 2016-08-15 2 0 $6 000 000,00
2016 Kenya C-145A Skytruck Aircraft 2017-04-04 6 0 $9 000 000,00
2016 Nepal C-145A Skytruck Aircraft 2016-08-05 6 0 $6 000 000,00
2015 Egypt RG-33 CAT II 6X6 BASE  (MRAP) 2016-08-10 260 260 $16 374 800,00
2015 Iraq MRAP, CAIMAN MTV (CMTV) 2015-03-31 250 250 $18 325 000,00
2014 Pakistan MRAP MAXXPRO BASE 2015-03-27 275 225 $18 095 000,00
2014 Afghanistan MAXXPRO MRAP BASE, M1224 2015-04-01 200 200 $13 160 000,00
2014 Lebanon HOWITZER, MEDIUM, TOWED, M198 2015-06-28 32 32 $1 651 739,20
2015 Lebanon M198 HOWITZER, MEDIUM TOW 2016-06-30 40 3 $2 064 674,00
2009 Iraq HOWITZER, SELF-PROPELLED 2011-03-05 24 24 $7 025 328,00
2015 Morocco M109A5 HOWITZERS, SELF PROPELLED, W/ CANNON TUBES 2016-01-27 70 210 $3 231 480,00

 

 

Annonser

Begränsad budget!!

Vi ska ha klart för oss att vi kommer att ha en begränsad budget oavsett riksdagsmajoritet i framtiden, alla uttalanden om 10 Brigader och fasta KA brigader är dagdrömmeri som inte tar hänsyn till ekonomin och den militära och politiska kartan runt oss, oavsett ev framtida medlemskap i NATO

Prio 1
Bottenplattan, vi måste se till att personalen har utrustning, utbildning och får öva med en ersättningsmodell som säkrar kompetens och tillgång på personal

Prio 2
Vi måste aktivt och skyndsamt påbörja uppbyggnaden av totalförsvaret Om vi inte kan säkra befolkningens grundläggande behov av säkerhet, föda och skydd spelar det ingen roll hur många brigader vi har.

Prio 3
Vi måste anskaffa vapen/vapensystem så gör att befintliga plattformar/förband kan verka. Tex nytt luftvärn, luftvärn till Visbyklassen, attackvapen till Gripen, skyddade granatkastare till mekaniserade Bataljoner mm

Prio 4 Tillse att dom två beslutade brigaderna har full bemanning och alla ingående delar i Brigaden produceras ”Lokalt” och att förbanden på Gotland byggs ut till en full Bataljonsstridsgrupp.

Jag bygger mitt resonemang på att i Sydsverige kommer försvaret att skötas främst av flyget, flottan och kvalificerat luftvärn då ett sjöinvasionshot mot fastlandet är relativt osannolikt, undantaget Gotland. Vi behöver även en expeditionär förmåga för att möta internationella åtaganden i t.ex. Ålandsförträngningen och i Baltikum. Viktigt är att dessa Bataljoner t.ex. luftburen bat och Amf har egenskydd i form av lätta Lv robotar och Pansarvärnsrobotar mm.

I Norra Sverige kan vi komma att se konventionella anfall som bäst möts av mekaniserade förband understödda av många artilleriförband

Titta på kartan, 1986 gick gränsen för Warsawapakten utanför Lübeck-Travemünde, drar man ett streck norrut så ligger Skåne långt bakom denna linje. Det innebar att alla Östtyska, Polska och Baltiska hamnar kunde utnyttjas som utgångspunkt för landstigning, idag är det Königsberg och St Petersburgsområdet som kan nyttjas, det utesluter en större kustinvasion. Det som kan låta sig göras idag är ett angrepp på Gotland eller taktiska landstigningar skärgården och Ålandsförträngningen.

Utskeppningshamnar Warsawapakten

Däremot är vi idag extremt sårbara för angrepp mot kommunikationer, energiförsörjningen och därmed leveranser av livsmedel mm Några sjöminor i inseglingsrännorna till våra importhamnar så blir färskvaror och drivmedel blir en bristvara.

I Norrland ser hotet ut som förr, mekaniserade förband över landgränsen.

Krigsmakten Ryssland

Den frivilliga värnplikten!

Den frivilliga värnplikten har i inledningen inte blivit någon succé, alla platser är inte fyllda och det har höjts röster om att vi måste gå pliktvägen. Det man behöver inse att det är en skillnad på att binda upp sig på t.ex. 11 månader mot att göra en kortare utbildning, även om ersättningen är bättre.

Min bedömning är att vi kan utvärdera det nya systemet om ca tre år, då har intresserade haft möjligheten att prata med kamrater eller läsa i forum vad andra har haft för upplevelse av värnplikten. Därför är det extremt viktigt att:

 • Det finns personlig utrustning i full omfattning
 • Det finns Förbandsklossar att öva med
 • Det finns Befäl som kan utbilda soldaterna
 • Det finns Budget för övningar och ammunition
 • Utbildningen upplevs som krävande och rättvis

Jag har tidigare skrivit om Värnplikt – Attraktivitet och det är viktig att inte ha rädsla för avgångar eller att en del känner sig kränkta av en normal utskällning. Det enda som är viktigt är att de som fullgjort utbildningen svarar Ja på frågor som:

 • Det var inte bortkastad tid att göra VPL
 • Kan du rekommendera en kompis att söka VPL
 • Var grundutbildningen krävande
 • Ställdes det höga krav på dig under utbildningen

Jag tycker att vi bör titta på punkterna nedan och ha det som ledord för soldaterna, jag talar inte om betygssättning utan kravställning utöver dom rent militära egenskaperna. Sen är frågan om det ska vara 8 eller 10 punkter och vilka synonymer man använder, öppen.

Men ska en Soldat under grundutbildning som underpresterar i en eller flera av punkterna och inte visar på någon förbättring få vara kvar? Jag anser att Soldaten ska avskiljas. Gör vi det kommer fullgjord frivillig värnplikt att betyda något för en framtida arbetsgivare och därmed vara rekryteringsfrämjande.

För att bli en bra soldat behöver man ingen medfödd förmåga eller speciell talang utan alla kan bli bra i dessa 10 punkter, det finns inga ursäkter

 • Tidspassning
 • Arbetsmoral
 • Anstränga sig
 • Kroppspråk
 • Attityd
 • Energisk
 • Brinna för din uppgift
 • Villig att lära sig
 • Beredd att göra det där extra
 • Vara förberedd

10 Things That Require Zero Talent

Värnplikten återinförs 2019??

Förvisso är jag inte emot en selektiv värnplikt baserad på den gamla Danska modellen med lottning, men det vid en snabb utbyggnad av Försvaret, eller för geografiska områden

”Enligt förslaget ska bara några tusen i varje årskull på cirka 100.000 personer tas ut för plikttjänstgöring. Dessutom omfattas både kvinnor och män, i enlighet med den könsneutrala lagen om totalförsvarsplikt som infördes 1995”

Detta kommer troligen att innebära 50/50 uttagning för att inte anklagas för diskriminering. Men hur ska man då hantera en situation där tex huvuddelen av dom frivilliga är män, ska man då kalla in fler kvinnor än män för att kompensera det?

”Vilka som tas ut för plikttjänstgöring avgörs av saker som lämplighet, villighet och intresse för det militära försvaret.”

Med andra ord, dom som redan är målgrupp för den frivilliga värnplikten? Är det inte bättre att förbättra rekryteringen?

Samtidigt kommer den frivilliga rekryteringen att vara kvar. Den totala mönstringen kan komma att omfatta ungefär 10.000 personer om året, varav en tredjedel baserat på allmän värnplikt.”

Så man ska då plikta in 3-4000 ungdomar, om dom inte är frivilliga, hur ska man då kompensera dom, då det är typ 90 000 som slipper?

”tydligt vad regeringen vill att vi ska åstadkomma” samt att direktiven är ”specifika”

Här blev jag nervös, har vi Politiska mål vs Verkligheten igen? Men kommittédirektiven nedan klarlägger en del.

”En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens  behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”

Det finns fler orsaker till att jag inte stödjer ett sådant förslag, jag tror att det kommer att ha en negativ inverkan på rekryteringen av frivilliga. Varför ska man söka sig till något som måste tvinga in folk i sina led? Ska man blanda frivilliga och pliktade i samma pluton? Blir det A och B gäng? Eller med olika plutoner, Vi och Dom tänk?

Med mer eller mindre ofrivilliga soldater, kommer man att ha samma situation som tidigare, att avgångar är en styggelse och måste bero på befälen oförmåga? Kommer vi att ha klagomål och tidningsartiklar om upplevda kränkningar, mer frånvaro och krav på mindre krävande utbildning?

”ge landets alla 17-åringar i uppgift att fylla i ett frågeformulär, som ska fungera som underlag för urvalet. 2018 ska den utvalda gruppen kallas till mönstring”

Jag skulle jag vilja se att man förbereder allt med ev lagändringar men i nuläget bara bara sjösätta frågeformuläret och mönstringen för att få ett underlag på intresset och status på dom som är intresserad

Frågorna och farhågorna är många

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forslag-varnplikten-aterinfors-2019

http://www.svd.se/utredning-varnplikten-tillbaka-2019–for-bade-kvinnor-och-man

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/direktiv/direktiv_utredning-om-langsiktigt-hallbar-personalforsorjning.pdf

Uppdaterad i dag 1 sept med bla direktiven

Säve Flygplats (fd F 9) del 3

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari 2015 och Juni 2015  Det senaste är att ett avtal nu är klart om försäljning till Sernecke group för 175 Miljoner kronor.

Området kring Säve flygplats kanske kan få en motorbana, äventyrsbad mm. Man vill skapa ett upplevelsecentrum och knyta ihop det med evenmangsverksamhet som redan finns i området, så som galoppbanan, speedway och Aeroseum.

Den så kallade 112-verksamheten -polis, ambulans och sjöräddning med helikopter – ska vara kvar på Säve under en 15 års-period från att avtalet skrivs under och marken ska också kunna användas av mindre flyg under en period på minst fem år.

Trafikverket hade synpunkter på att den nya innehavaren bara behövde garantera en banlängd på 1000 meter, Swedavia slår ifrån sig alla anklagelser om att det handlar om att förhindra ny konkurrens i framtiden.

 

 

Fortsatt bråk om Säve flygplats – Feb 2016

Detta ska hända med Säve flygplats Maj 2016

#FÖPOL

Rosenbom

Nu pågår folk och försvar i Sälen och Försvarspolitiken utpekas som ett samarbetsområde enligt #DÖ. Men den som väntar sig en omsvängning i försvarspolitiken och en kraftigt utökad budget med NATO anslutning väntar förgäves. Oavsett Ukraina och den nygamla Ryska hotet kommer ingen förändring att ske i brådrasket därför att inget av partierna är berett att omfördela pengar från sina intresseområden till försvaret. Ur borgerlig sikt är man nog inte beredd att ta bort jobbskatteavdragen eller höja skatten och på den andra flanken lär man inte acceptera att minska dom sociala kostnaderna och bidragen.

Vi kommer troligen att få se en mindre ökning i anslagen som tidigare annonserats och några kosmetiska ändringar i inriktningsbeslutet men inget som kommer att medföra avgörande förändringar för Försvaret.

Hultqvist: Det krävs hårda prioriteringar i Försvaret

Gå med i HV eller inte?

Det är glädjande att se att försvaret väcker intresse och fler anmäler sig till Hemvärnet. Även fast jag är överårig och Truppåren gör sig påminda i ryggen och spåren av många års civilt skrivbordsjobb syns på midjemåttet så har jag övervägt att att anmäla mig till HV. Även om jag inte längre klarar att storma och ta höjder, släpandes på granatgevär och RA145 så har jag en del andra användbara kunskaper idag.

Men när jag gjort min moralisk/etiska analys kommer jag till samma slutsats som när jag slutade för mer än 15 år sedan, Att gå med i frivilligförsvaret innebär att jag stöder den förda politiken.

Då köpte jag inte talet om långtbortistandoktrinen och alla andra idiotpåhitt som NBF. I dag har vi politiker som inte inser allvaret eller ignorerar det förändrade politiska läget och vi har en ÖB och försvarsledning som genom att acceptera den beslutade politiska inriktningen de facto stöder politiken som innebär ett oförsvarat Gotland och ingen ny kursinriktning. Jag menar inte att ÖB ska låta storma riksdagshuset utan han har valet att höja rösten, avgå eller gå till historien som en ny Hjalmar Rechnitzer eller en Kristian Laake. Tyvärr finns det nog villiga som är beredda att ta hans plats och senare få en politisk belöning som generaldirektör eller annan chefsbefattning i ett landsting som sinekur.

Jag vet att det inte är något lätt beslut att lämna ett säkert jobb när man har familj och huslån men ni som är frivilliga, säg upp er, om 20 000 hemvärnsmän slutar kommer man inte att kunna ignorera försvarsfrågan till valet i vår?. Vid en uppsägning kan man ange datum till 1/4 om man vill 😉

För att förekomma en del kommentarer så omfattas inte texten ovan av BRB 16 KAP 5 § och jag Trollar inte. Jag är inte heller ute för att kasta skit på Trupparna i FM eller HV som försöker göra det bästa av situationen, utan redovisar min åsikt om hur man kan få upp försvarspolitiken på agendan.

Jag inväntar nu motelden i min SK10 och intar Passningsalternativ 4 och sänker eldberedskapen till ”GUL” över helgerna

God Jul, Gott nytt år och God fortsättning önskar ”Krigsmakten” någonstans i Sverige

Försvarspolitik – skalförsvar, djupförsvar eller både och?

Utgår vi ifrån hotbilden som jag tidigare diskuterat behöver vi både ett skalförsvar och ett djupförsvar, men behoven ser olika ut i landet. Gotland och Övre Norrland är dom delar av landet som är i störst behov av Arméförband för ett djupförsvar, resten av landet behöver behöver ett kuppförsvar och en strategisk reserv.

Man kan utgå från olika scenarion:

 1. Ett asymmetriskt angrepp där dolt sabotage mot vår infrastruktur, minor i våra handelsleder, kombinerat med dolda eller öppna militära punktattacker mot mot militära och politiska mål syftande att framkalla handlingsförlamning i samband med en huvudaktion riktad mot tex Baltikum.
 2. Ett överraskande anfall mot Gotland i syfte att ställa Sverige och Nato inför fullbordat faktum.
 3. En landinvasion i Norra Sverige i syfte att ta Nordnorge

Del 1 Armén:

Vi behöver en Armé som grupperad och rustad för att möta dom olika hoten. Gotland ligger oskyddad i Östersjön och risken för ett kuppartat anfall är stor då vi med säkerhet inte kan säga vad civila handelsfartyg som passerar Ön har för last och Ryssland har förmåga att luftlandsätta och kan transportera mindre förband från Kaliningradenklaven relativt snabbt

Övre Norrlands försvar lever i dag på att Finland hinner mobilisera. Att köra från Ryska gränsen till Sverige tar ca 4,5 timme med personbil, förvisso är det ett begränsat antal vägar men första vågen kan komma i civila lastbilar för att säkra broar på djupet, Ryssland har även visat förmågan att dölja uppmarsch bakom föranmälda övningar och förfogar över markrobotar som kan slå på djupet. 1968 genomförde man 2 övningar riktade mot den norska gränsen som kom fullständigt överraskande.

Avstånd RUS-SWE

Armens Brigader behöver ha huvuduppgift i Nordsverige, men vi måste även ha tillgång till brigadförband i Syd och Mellansverige, dels för att kunna slå mot luftlandsättningar och mindre brohuvuden, men även för att tvinga motståndaren att ta hänsyn till det i sin krigsplanering. Målet inledningsvis borde vara att sätta upp följande förband:

En Fördelningsstab i Boden med en tung Mekbrigad och en lätt Mekbrigad för att i första hand möta anfall över landgräns men även kunna ges ”fredsbevarande” uppgifter Öst om gränsälven, understött av en Artilleribrigad och Jägarbataljoner

En tung Mekbrigad i Mellansverige och en Kavalleribrigad i Sydsverige som snabbt kan sättas in i olika riktningar tillsammans med en luftlandsättningsbataljon och en Artilleribataljon

Vi behöver Nationella skyddsstyrkor i tillräcklig omfattning för att kunna grupperas både i infallsportar och befolkningscentra i hela landet, omfattande både Hemvärnsförband och grundutbildade skyttebataljoner. På Gotland behövs en regementsstridsgrupp bestående av både lokala förband och förhandslagrade enheter

Kvalificerade luftvärnsförband för att skydda militära enheter och även med antimissilförmåga skydda strategiskt viktiga civila och militära mål. Utöver detta givetvis ingenjörs och underhållsförband i tillräcklig omfattning för 5 brigader.

Jag bedömer det inte som orimligt att på kort sikt öka antalet Mekbat 90/122 från 5 till 6 (15 strv/bat) och börja sätta upp 3 lätta Mekbat, det som behövs att man kan krigsplacera redan utbildade och kalla in soldater till värnplikt. Att köpa in ytterligare 24 Archerpjäser och nytt Luftvärn till 3 bataljoner är inte heller olösligt ekonomiskt

Vi behöver även upprätta militär närvaro i triangeln Östersund, Söderhamn och Sollefteå.

Länkar:

Ökad operativ effekt i det nationella försvaret

Jägarchefen – Utan förvarning

Jägarchefen – Operation Gute?

Skipper – Den strategiska idén – eller avsaknad av den?

Försvarspolitik – Hotbildsförändringen

Tittar man på kartan ovan så ser man hur hotbilden förändrade sig för Sverige när Warszawapaktens föll samman. Större delen av utskeppningshamnarna för en invasion mot Sydsverige försvann och idag är man hänvisad till Kaliningradenklaven där all uppmarsch och koncentration måste ske per båt eller genom NATO territorium (Litauen). Eller att transportera landstigningsförbanden genom den smala Finska viken, som lätt kan spärras då ”FI” behärskar landmassan på båda sidor. Dock har den Svenska nedrustningen lett till att man kan utföra ett anfall med små resurser idag.

För Sverige har hotet flyttat sig från land och sjöinvasion i Sydsverige med tunga militära förband till asymmetrisk krigföring, inte bara för att vapensystemen har utvecklats och medger hög precision på stora avstånd, utanför att det Svenska samhället har blivit betydligt känsligare. Inte bara avvecklingen av totalförsvaret och beredskapslagringen inverkar, utan det faktum att vi genom små lager och ”Just in Time” leveranser blir väldigt känsliga för störningar i försörjningen av mat och bränsle. Även den ökande datoriseringen med ökad leverans av molntjänster som är beroende av ett relativt sett, fåtal förbindelser till utlandet gör att känsligheten har ökat kraftigt under dom sista tio åren. Man måste även räkna in urbaniseringen och folkets ändrade levnadsvanor.

Utgår vi från ett isolerat angrepp i form av ett strategiskt överfall mot Sverige, antingen för att ställa NATO och EU inför fullbordat faktum eller som en förberedelse för ett begränsat anfall mot dom relativt geografiskt isolerade Baltstaterna, eller ett fullskaligt anfall, så är Gotland ett förstahandsmål. Det skulle förvandla den röda anfallspilen på kartan ovan till en spärrlinje med stora konsekvenser för Baltikum och Finland. Utgår vi från dom praktiska problemen ovan talar allt för att man genomför ett anfall som ett överraskande angrepp med hjälp av civila RoRo fartyg och lättrörliga elitförband

Ett anfall över landgränsen måste ske över Finland, men kommer om det utlöses att ske med full kraft av reguljära förband i samband med asymmetrisk krigföring mot infrastrukturen och ledningen

Ett angrepp med Nukleära vapen kan inte heller helt uteslutas då vinsten kan bli ett fullständigt psykologiskt sammanbrott för befolkningen och dess ledning och tvinga andra stater till underkastelse. Ett sådant angrepp kan göras i det fördolda med t.ex. en laddning strax utanför eller i en av Muskötunnlarna. Ett sådant angrepp kombinerat med en massiv Psyops ”Neutrala Sverige lagrar Amerikanska Kärnvapen” kan få en hög effekt. Givetvis är risken liten men möts bäst med övningar och ett bra totalförsvar.

Försvarspolitik – Hotmodeller

För försvarsplaneringen bör man ta fram hotmodeller som man kan utgå ifrån när man gör försvarsplanering och när riksdagen tilldelar medel.

Exempel på fem kris- och hotmodeller som man kunde använda
1. En regional kris, som kan ha verkningar för Sveriges handel och försörjning.
2. En regional kris, där Sverige för att uppfylla ingångna fördrag eller utfästelser sätter in militära maktmedel utanför Svenskt territorium
3. Politisk, ekonomisk och militär påtryckning, som kan inbegripa hot med både öppna och dolda militära maktmedel samt begränsad användning av sådana.
4. Ett strategiskt överfall som avser att tvinga landets ledning att acceptera önskade lösningar genom att vidta aktioner med förlamande konsekvenser mot livsviktiga objekt och funktioner i samhället samt mot försvarssystemet och eventuellt att besätta ett strategiskt viktigt område för att utnyttja Sveriges territorium mot tredje part.
5. Ett omfattande anfall som syftar till att erövra strategiskt viktiga områden eller att utnyttja Sveriges territorium mot tredje part.

När det gäller planeringen av försvaret bör tyngdpunkten ligga vid förebyggandet och avvärjande av ett strategiskt överfall och att kunna sätta in militära maktmedel för att uppfylla ingångna fördrag eller utfästelser. I flera scenarion kan man ej utesluta hot eller begränsat angrepp med nukleära vapen.

Länkar:

Bra exempel på försvarsinformation

Kalla krigets försvarsplanering

Kartlänk för andra perspektiv